Historia

Dnia 23.07.1992r. w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ul. Gwarnej 7, przed notariuszem Lechosławą Cywińską, stawili się: prof. dr hab. Wiesław Osiński, ówczesny Rektor AWF, Włodzimierz Rataszewski, Danuta Swiekatowska- przedstawiciele Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy AWF oraz panowie Roman Dera, Andrzej Żołądkowski i Kazimierz Niewitecki – absolwenci AWF. Zebrani zgodnie oświadczyli, iż ustanawiają Fundację pod nazwą: „Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu” 29 października 1992 roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Warszawie, Fundacja została oficjalnie zarejestrowana. Tak w sposób formalny rozpoczęła się działalność organizacji, która od przeszło dwudziestu lat wspiera Akademię. Ale geneza jej powstania zaczęła się prawie rok wcześniej. 4 grudnia 1991 roku Rektor AWF, prof. dr hab. Wiesław Osiński powierzył dr hab. Lechosławowi Dworakowi funkcje pełnomocnika Uczelni ds. stworzenia fundacji. 7 kwietnia 1992 roku, Senat AWF podjął uchwałę (nr 23A) w sprawie utworzenia Fundacji. Z wyciągu protokołu owego posiedzenia możemy dowiedzieć się, że rozważania nad nazwą Fundacji trwały do samego końca. Dla przykładu prof. dr hab. Walentyna Deja proponowała nazwać Fundację: „Fundacja na rzecz Wychowania Zdrowotnego i Kultury Fizycznej”. Ostatecznie przegłosowano propozycję zgłoszoną przez prof. dr hab. med. Aleksandra Kabscha. W pierwszym Zarządzie zasiedli prof. E. Wachowski – jako Prezes, prof. J. Bogucki- jako Wiceprezes, mgr Roman Dera- jako drugi Wiceprezes, prof. L. Dworak i mgr W. Rataszewski jako członkowie. Funkcję Sekretarza objął mgr inż. Piotr Schmidt. 30 listopada 1992 r. z funkcji Prezesa rezygnuje prof. E. Wachowski a na jego miejsce wybrany zostaje prof. L. Dworak Celem Fundacji określono „popieranie i rozwijanie nauk o kulturze fizycznej, turystyce i wychowaniu zdrowotnym. Promowanie sportu dla wszystkich i sportu osób niepełnosprawnych, stymulowanie rozwoju młodych pracowników nauki oraz studentów, a także prawidłowego rozwoju sportowych karier”. Na przestrzeni dwudziestu lat do celów Fundacji dodano również: „Świadczenie pomocy na rzecz wszechstronnego rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu” oraz „Rozwój bazy dydaktyczno naukowej oraz promocję Akademii”. Powstanie Fundacji.

Periodyzując dwudziestoletnia działalność Fundacji można by wyróżnić cztery okresy. W każdym z nich funkcję Prezesa, bądź osoby kierującej działalnością, pełniła inna osoba.

I tak w latach 1992-2000 funkcje prezesa piastował prof. dr hab. Lechosław Dworak. Na podstawie corocznych sprawozdań możemy stwierdzić, iż w latach tych działania Fundacji skierowane były głównie na pozyskiwanie sponsorów i darczyńców. Wspólnie z Fundacją UAM wydawano kalendarz akademicki poznańskich uczelni wyższych, organizowano również imprezy dla osób niepełnosprawnych takie jak Mikołajki i sportowy Zajączek. Fundacja wspierała studentów sportowców, organizowała i współorganizowała sympozja, szkolenia. Ten profil działalności dominował do końca roku 2000.

Z początkiem roku 2001, Zarząd Fundacji zostaje gruntownie zmieniony. Na stanowisko prezesa wybrany zostaje dr hab. prof. AWF Stefan Bosiacki, jego zastępcą został dr Janusz Brzozowski. W zarządzie zasiedli również: mgr Roman Dera, dr Andrzej Koniarek, mgr Tadeusz Kuczyński, dr Radosław Muszkieta oraz w roli sekretarza pani Anna Budzyńska- Cicha. Fundacja podpisuje porozumienie z Rektorem AWF o prowadzeniu, kursów i szkoleń, przejmuje również administrowanie uczelnianym parkingiem, organizuje nauki pływania dla przedszkolaków. Wszystko to było możliwe przez zmiany umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej (próby zarejestrowania działalności gospodarczej były podejmowane już w 1997r.) W latach 2001-2004 Fundacja osiąga duże zyski finansowe, organizuje imprezy takie jak zjazd absolwentów z okazji 85-lecia AWF, czy zawody Olimpiad Specjalnych. Pośredniczy w przekazywaniu pieniędzy przez studentów na obozy letnie i zimowe.

W 2004 roku uczelnia rozwiązuje z Fundacją porozumienie o realizacji przez nią kursów i szkoleń. Funkcję tę przejmuje powstałe Centrum Doskonalenia Kadr. Z na przełomie 2004 i 2005 roku z funkcji prezesa i wiceprezesa rezygnują dr hab. prof. AWF Stefan Bosiacki oraz dr Janusz Brzozowski.

Prezesem na krótko zostaje prof. dr hab. Janusz Grell, jego zastępca zostaje dr hab. prof. AWF Beata Pluta. W sierpniu 2005 Profesor Grell rozstaje się z uczelnią, krótko później podobną decyzję podejmuje członek zarządu- dr Radosław Muszkieta. W marcu 2006 roku na funkcję prezesa powołany zostaje mgr Konrad Tuszewski, absolwent AWF, członek zarządu spółki Malta –Ski. Jego zastępca pozostaje dr hab. prof. AWF Beata Pluta. W latach 2005- 2007 to głównie na Jej barkach spoczywał ciężar kierowania działaniami Fundacji. Większość oficjalnych pism z tamtych lat, sygnowana jest podpisem Pani Pluty. W okresie tym prowadzone są kursy wychowawców kolonijnych, kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży czy kursy pływania. Organizowane są tradycyjne Mikołajki. Fundacja administruje parkingiem AWF.

Czwartego lipca 2008 roku decyzją Fundatorów zmienia się Zarząd Fundacji. Prezesem zostaje dr Marek Sokołowski, jego zastępca dr hab. prof. AWF Beata Pluta. Drugim wiceprezesem zostaje Pani Kamila Minkiewicz, funkcje sekretarza pełni Pani Anna Budzyńska-Cicha. Trzech nowych członków zarządu (Tomasz Wudarski, Dariusz Janiec i Szymon Rakowski) będących wtedy studentami i działaczami RUSS AWF, wysuwa nowe propozycje działania. Na początku 2009 roku mgr Kamila Minkiewicz rezygnuje z funkcji i zasiadania w Zarządzie ze względu na zły stan zdrowia. Jej funkcje przejmuje mgr Tomasz Wudarski. Z końcem roku 2009 z zasiadania w Zarządzie rezygnuje mgr Anna Budzyńska- Cicha. W czerwcu 2010 roku funkcję Sekretarza przejmuje mgr Tomasz Ber. W 2016 roku Zgromadzenie Fundatorów oprócz uchwalenia zmian w Statucie Fundacji powołuje Zarząd w osobach: dr hab. prof. AWF Marek Sokołowski- Prezes, mgr Tomasz Wudarski- Wiceprezes, mgr Tomasz Ber- Wiceprezes, dr Zuzanna Maćkowiak – Sekretarz. mgr Szymon Rakowski – Członek Zarządu.

Od roku 2008 Fundacja organizowała i nadal organizuje kilkanaście autorskich programów społecznych finansowanych ze środków zewnętrznych, jak np. „Trener Osiedlowy AWF”, „Trener Senioralny”, „Nauka pływania dla dzieci z klas II i III z terenu miasta Poznania”, „Skaczę pływam- zdrowie zdobywam”, „Narty Łyżwy dla najmłodszych” czy „Aktywność na dobry początek”. Rozwija sklep internetowy z artykułami z logo AWF. Na mocy porozumienia z Akademią porządkuje politykę umieszczania reklam w budynkach uczelni. We współpracy z RUSS AWF organizuje coroczne obozy adaptacyjne dla nowoprzyjętych studentów- Adapciak, gale MISS AWF czy wydawanie planera akademickiego i gazetki studenckiej „AgrAWFka”. Obsługuje finansowo kilkadziesiąt konferencji, prowadzi zbiórki publiczne na kilka określonych celów oraz nieustannie realizuje swój cel statutowy- wspomaga finansowo rzeczowo i wizerunkowo Akademię.