Sportowy Łowca Talentów

Sportowy Łowca Talentów- regulamin i założenia.

Regulamin programu- Sportowy Łowca Talentów
1. „Sportowy Łowca Talentów” jest projektem realizowanym przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (zwana dalej Organizatorem) na zlecenie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.
2. Zajęcia mają charakter animacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z wizytami na treningach pokazowych, połączonych z rekrutacją w poznańskich klubach sportowych.
3. Zajęcia są dobrowolne i bezpłatne a warunkiem uczestnictwa w nich jest akceptacja niniejszego regulaminu.
4. Dzieci i młodzież w czasie animacji na boisku nie znajdują się pod opieką w prawnym tego słowa znaczeniu, animatora- za wyjątkiem zorganizowanych wyjść kiedy to wymagane jest pisemne zezwolenie na wyjście podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Szczegółowy plan animacji, oraz przyporządkowany dla każdego boiska animator, znajduje się na gościnnie stronie internetowej www.trener.awf.poznan.pl w zakładce godziny zajęć – na planie oznaczone jako Sportowy Łowca Talentów.
6. Osoby, które decydują się uczestniczyć w animacji, mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez animatorów, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa oraz zasad postępowania ze sprzętem sportowym.
7. W czasie uczestnictwa w animacji obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania bądź bycia pod wpływem alkoholu czy środków odurzających oraz palenia tytoniu.
8. W czasie animacji uczestnicy powinni posiadać odzież i obuwie sportowe.
9. W czasie animacji uczestników obowiązuje kultura osobista oraz bezwzględny zakaz używania niecenzuralnych wyrazów.
10. W zakresie współpracy z klubami sportowymi przewiduje się wyłonienie około dziesięciu partnerów w różnych dyscyplinach sportowych nazwanych dalej klubami.
11. Kluby zgłaszają się do organizatora, z którym to podpisują umowę o współpracy. Umowa taka zawierana jest na czas określony (do końca 2018 roku) i określa dwustronną współpracę.
12. Klub lub sekcja sportowa musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie swojej działalności, gdyż w czasie treningów pokazowych ponosi odpowiedzialność za osoby uczestniczące w zajęciach.
13. Kluby, które zdecydują się współpracę z organizatorem będą mogły przeprowadzić podczas zajęć pokazowych nabór do sekcji sportowych spośród uczestników spotkania z tym jednak zastrzeżeniem iż:
a) chęć kontynuowania treningów w danej sekcji musi być dobrowolna i poparta zgodą rodziców lub opiekunów prawnych;
b) osoba pozyskana z takiej rekrutacji, osobiście lub poprzez rodzica lub opiekuna prawnego nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w treningach (w tym również składek członkowskich opłat na utrzymanie lub wynajęcie bazy lokalowej i sprzętowej) do końca 2018 roku.
14. Uczestnictwo w animacji oraz imprezach realizowanych w ramach programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników jak osoby wydelegowane przez kluby do współpracy zarówno na: upublicznianie swojego wizerunku przez organizatora na potrzeby promocji projektu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.) oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyłącznie na potrzeby realizacji działań oraz w zakresie sprawozdawczości.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, bądź wydawania osobnych obostrzeń w sprawach związanych z realizacja programu.